TLD+ Ultra (1.17-1.50:1 WU/HD) (1.25-1.60:1 WQ/4KUHD) (1.25-1.6:1 SXGA+) (1.09-1.4:1 2k/4K 0.98" DMD)

TLD+ Ultra (1.17‑1.50:1 WU/HD) (1.25‑1.60:1 WQ/4KUHD) (1.25‑1.6:1 SXGA+) (1.09‑1.4:1 2k/4K 0.98" DMD)

R9862005

TLD+ lens (1.16 - 1.49 : 1)

要了解更多信息,请联系 Barco。

需要寻找技术文档或产品支持?

如需下载技术内容,如驱动器、固件、手册、图纸和文档,我们建议您前往产品支持页面。

转到产品支持