DP1.2 HDMI2.0 Dual HDBaseT Quad 12g(环通)

DP1.2 HDMI2.0 Dual HDBaseT Quad 12g(环通)

此卡包含多个输入连接可能性:

  • DP1.2
  • HDMI 2.0 (HDCP1.4)
  • 带环路输出功能的 12G SDI + Barco Link Ultra
  • Quad 3G SDI + Barco link

需要寻找技术文档或产品服务支持?

如需下载技术内容,如驱动器、固件、手册、图纸和文档,我们建议您前往产品服务支持页面。

转到产品服务支持